SPACÍ VESTAVBA PRG 2

Jediná vestavba na trhu,kterou můžete vozit s sebou a současně užívat 80% úložného prostoru vozu.Obchodní podmínky

Dodací podmínky
• Všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodu jsou konečné. Vyhrazujeme si však právo na změnu prodejních cen v závislosti na změně kurzu.
• Ke každé zásilce bude přiložen doklad - jsme plátci DPH.
Obchodníkům poskytujeme množstevní slevy.

Vyřízení Vaší objednávky
Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno a dodací lhůta přesáhne 2 týdny. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, volejte prosím v pracovní době na telefonní číslo +420 722 542 658, +420 606 610 487.

Dodání zboží
Zboží si můžete vyzvednout osobně (nejlépe po telefonické domluvě) nebo Vám objednané zboží bude zasláno:
hmotnost nad 30kg zasíláme speciální přepravní společností TopTrans, cena dle platného ceníku služeb


Převzetí zboží od přepravní firmy
Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.
Další informace
Veškeré Vaše dotazy Vám ochotně a rádi zodpoví naši zaměstnanci, kteří jsou zde pro Vás každý všední den od pondělí do pátku v době 8.00 hod. do 16.00 hod. na tel. číslech +420 722 542 658, +420 606 610 487.

Objednávka
Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.spacivestavba.cz
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod formou e-mailu a uvést následující údaje:
• jméno/obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• název a kód zboží dle ceníku
• způsob odebrání a dopravy
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY JSOU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO ZÁVAZNÉ A NELZE JE ZRUŠIT.

Platební podmínky:
V případě zaslání zboží přepravní společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti, kartou při převzetí od dopravní společnosti.

Ostatní:
U některých námi nabízených produktů jsme schopni zajistit také jejich instalaci.
Dále pak u objednaného zboží požadujeme zálohu ve výši 50%.

Ochrana Vašich osobních dat
Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.
Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě - ve faktuře, bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamační řád
Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (TOP TRANS) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě - ve faktuře, bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.
V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

VEŠKEROU KORESPONDENCI, REKLAMACE, VRÁCENÉ ZBOŽÍ ATD. ZASÍLAT VÝHRADNĚ NA ADRESU SPOLEČNOSTI !!!

Odstoupení od smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu s občanským zákoníkem máte jako zákazník (spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
- Kontaktujte nás (viz. kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz za objednané zboží.
- Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek, zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,
• nesmí být použité,
• musí být nepoškozené,
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
• s dokladem o koupi.
- Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
- V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- bez udání důvodu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
• V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

KONTAKT

PRAGA – AUTOMOTIVE, s.r.o.
MITROVICKÁ 594 / 409 D
724 00 OSTRAVA – NOVÁ BĚLÁ
www.praga-automotive.cz
www.spacivestavba.cz
obchod@praga-automotive.cz
tel.: +420 722 542 658, +420 606 610 487
IČ 06591248