SPACÍ VESTAVBA PRG 2

Jediná vestavba na trhu,kterou můžete vozit s sebou a současně užívat 80% úložného prostoru vozu.Obchodní podmínky

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů – GDPR

Dodací podmínky
• Všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodu jsou konečné. Vyhrazujeme si však právo na změnu prodejních cen v závislosti na změně kurzu.
• Ke každé zásilce bude přiložen doklad - jsme plátci DPH.
Obchodníkům poskytujeme množstevní slevy.

Vyřízení Vaší objednávky
Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno a dodací lhůta přesáhne 2 týdny. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, volejte prosím v pracovní době na telefonní číslo +420 722 542 658, +420 606 610 487.

Dodání zboží
Zboží si můžete vyzvednout osobně (nejlépe po telefonické domluvě) nebo Vám objednané zboží bude zasláno:
hmotnost nad 30kg zasíláme speciální přepravní společností TopTrans, cena dle platného ceníku služeb


Převzetí zboží od přepravní firmy
Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.
Další informace
Veškeré Vaše dotazy Vám ochotně a rádi zodpoví naši zaměstnanci, kteří jsou zde pro Vás každý všední den od pondělí do pátku v době 8.00 hod. do 16.00 hod. na tel. číslech +420 722 542 658, +420 606 610 487.

Objednávka
Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.spacivestavba.cz
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod formou e-mailu a uvést následující údaje:
• jméno/obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• název a kód zboží dle ceníku
• způsob odebrání a dopravy
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY JSOU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO ZÁVAZNÉ A NELZE JE ZRUŠIT.

Platební podmínky:
V případě zaslání zboží přepravní společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti, kartou při převzetí od dopravní společnosti.

Ostatní:
U některých námi nabízených produktů jsme schopni zajistit také jejich instalaci.
Dále pak u objednaného zboží požadujeme zálohu ve výši 50%.

Ochrana Vašich osobních dat
Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.
Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě - ve faktuře, bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamační řád
Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (TOP TRANS) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě - ve faktuře, bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.
V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

VEŠKEROU KORESPONDENCI, REKLAMACE, VRÁCENÉ ZBOŽÍ ATD. ZASÍLAT VÝHRADNĚ NA ADRESU SPOLEČNOSTI !!!

Odstoupení od smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu s občanským zákoníkem máte jako zákazník (spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
- Kontaktujte nás (viz. kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz za objednané zboží.
- Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek, zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,
• nesmí být použité,
• musí být nepoškozené,
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
• s dokladem o koupi.
- Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
- V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- bez udání důvodu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
• V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Ochrana osobních údajů – GDPR

Část I.

Zpracování osobních údajů pro uzavření smlouvy

Společnost Praga-Automotive s.r.o., Mitrovická 594/409d, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ 06591248 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy, objednávky či obdobného formy obchodního vztahu s Vámi ohledně prodeje zboží a poskytnutí služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Správce údajů

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je Praga-Automotive s.r.o., Mitrovická 594/409d, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ 06591248 (dále jen „správce“).
1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Praga-Automotive s.r.o., Mitrovická 594 / 409 D, 724 00 Ostrava – Nová Bělá, adresa elektronické pošty obchod@praga-automotive.cz, telefon +420 722 542 658.
1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1 splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.2 splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

3. Důvody zpracování osobních údajů

3.1 Plnění smlouvy nebo obdobného obchodního vztahu mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, poskytnutí souvisejících služeb či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Které osobní údaje zpracováváme

4.1 Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci právního obchodního vztahu při prodeji zboží a souvisejících služeb. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

a) jméno a příjmení,
b) kontaktní a/nebo doručovací adresa,
c) telefonní číslo,
d) e-mailová adresa,
e) informace o vozidle (značka, typ, VIN),
f) číslo občanského a řidičského průkazu v případě zkušební jízdy nebo zapůjčení náhradního vozidla,
g) informace plynoucí z obchodních podmínek jednotlivých smluv (např. kupní smlouva, servisní smlouva, úvěrová smlouva, pojistná smlouva, apod.).

5. Doba uložení osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6. Další příjemci osobních údajů

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady státní správy v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
6.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Práva subjektu údajů

7.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy či obdobného právního vztahu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu či obdobný právní vztah uzavřít či jej ze strany správce splnit.

Část II.

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Praga-Automotive s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

8. Správce údajů

8.1 Správcem Vašich osobních údajů je Praga-Automotive s.r.o., Ostrava – Nová Bělá, IČ 06591248 (dále jen „správce“).
8.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Praga-Automotive s.r.o., Mitrovická 594 / 409 D, 724 00 Ostrava – Nová Bělá, adresa elektronické pošty obchod@praga-automotive.cz, telefon +420 722 542 658.
8.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9. Právní základ zpracování osobních údajů

9.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

10. Důvody zpracování osobních údajů

10.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
10.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

11. Které osobní údaje zpracováváme

11.1 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat se souhlasem k marketingovým účelům, k zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a službách a jiných aktivitách. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

a) jméno a příjmení,
b) kontaktní a/nebo doručovací adresa,
c) telefonní číslo,
d) e-mailová adresa,
e) webové stránky a komunikace,
f) IP adresa

12. Doba uložení osobních údajů

12.1 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let od data udělení souhlasu pro obchodní sdělení a marketing, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

13. Další příjemci osobních údajů

13.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce, Praga- Automotive s.r.o.
13.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

14. Práva subjektu údajů

14.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
14.2 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: odesláním e-mailové zprávy správci na adresu obchod@praga-automotive.cz se žádostí o odebrání souhlasu (tato zpráva musí být odeslána z e-mailové adresy pro kterou byl tento souhlas udělen).
14.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
14.4 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely marketingu dle Části II. těchto podmínek není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
14.5 Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Část III.

Závěrečná ustanovení

15. Přístup k Vašim osobním údajům

Vaše údaje chráníme dostupnými prostředky a udržujeme je v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kteří mohou Vaše data zpracovávat a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

16. Webové stránky třetích stran

Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud naše www stránky obsahují odkazy na jiné stránky tak z důvodů pohodlí návštěvníků, resp. uživatelů, a z důvodů poskytování komplexnějších služeb nebo např. v rámci zobrazování reklamy třetích stran, apod. Na těchto webových stránkách třetích stran se může způsob ochrany osobních údajů lišit od způsobu používaného společností Praga-Automotive s.r.o. Pokud některé z těchto stran poskytnete své osobní údaje, pak se způsob nakládání s nimi řídí zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Vyzýváme vás, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů jakéhokoli webu, který navštívíte.

17. Ostatní

17.1 Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
17.2 Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být přeloženy do více jazykových verzí. V případě nesouladu nebo rozporů mezi českou verzí a jiným jazykem těchto zásad má česká jazyková verze přednost.
17.3 Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2020

Praga-Automotive s.r.o.
Mitrovická 594/409d, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 06591248
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74665

KONTAKT

PRAGA – AUTOMOTIVE, s.r.o.
MITROVICKÁ 594 / 409 D
724 00 OSTRAVA – NOVÁ BĚLÁ
www.praga-automotive.cz
www.spacivestavba.cz
obchod@praga-automotive.cz
tel.: +420 722 542 658, +420 606 610 487
IČ 06591248